votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84935447xxx 4 Giờ 52 Phút 35 Giây 2019-07-23
2 84901909xxx 3 Giờ 41 Phút 0 Giây 2019-07-23
3 84935238xxx 2 Giờ 22 Phút 55 Giây 2019-07-23
4 84779572xxx 1 Giờ 54 Phút 35 Giây 2019-07-23
5 84903695xxx 0 Giờ 45 Phút 22 Giây 2019-07-23
6 84706381xxx 0 Giờ 8 Phút 59 Giây 2019-07-23
7 84776450xxx 0 Giờ 7 Phút 13 Giây 2019-07-23
8 84792074xxx 0 Giờ 4 Phút 46 Giây 2019-07-23
9 84795351xxx 0 Giờ 3 Phút 0 Giây 2019-07-23
10 84904580xxx 0 Giờ 3 Phút 0 Giây 2019-07-23

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84898159xxx 66 Giờ 53 Phút 15 Giây 2019-06-18 17:47:20
2 84935447xxx 45 Giờ 42 Phút 21 Giây 2019-06-16 08:00:49
3 84934351xxx 36 Giờ 10 Phút 38 Giây 2019-07-06 08:48:49
4 84774253xxx 23 Giờ 31 Phút 54 Giây 2019-06-16 18:27:38
5 84931910xxx 20 Giờ 24 Phút 19 Giây 2019-06-21 21:26:59
6 84935006xxx 16 Giờ 13 Phút 7 Giây 2019-06-19 08:29:36
7 84931933xxx 15 Giờ 32 Phút 26 Giây 2019-06-19 20:28:25
8 84903695xxx 12 Giờ 57 Phút 49 Giây 2019-06-16 12:46:55
9 84702819xxx 12 Giờ 39 Phút 56 Giây 2019-07-01 12:49:08
10 84792074xxx 11 Giờ 46 Phút 1 Giây 2019-06-16 09:54:20
11 84705556xxx 11 Giờ 13 Phút 33 Giây 2019-06-16 08:02:32
12 84702842xxx 8 Giờ 39 Phút 9 Giây 2019-07-02 20:09:28
13 84774513xxx 7 Giờ 56 Phút 59 Giây 2019-06-23 12:16:45
14 84706381xxx 7 Giờ 6 Phút 32 Giây 2019-06-16 09:52:15
15 84935418xxx 7 Giờ 2 Phút 54 Giây 2019-07-12 20:30:25
16 84702853xxx 6 Giờ 31 Phút 28 Giây 2019-06-29 10:12:02
17 84702862xxx 6 Giờ 2 Phút 49 Giây 2019-06-30 13:38:50
18 84935238xxx 5 Giờ 10 Phút 54 Giây 2019-07-14 13:48:39
19 84775558xxx 4 Giờ 58 Phút 54 Giây 2019-06-16 14:34:52
20 84931902xxx 4 Giờ 43 Phút 22 Giây 2019-06-26 09:26:46
21 84773391xxx 4 Giờ 18 Phút 36 Giây 2019-06-29 15:18:10
22 84934944xxx 4 Giờ 11 Phút 56 Giây 2019-07-09 15:13:31
23 84775458xxx 3 Giờ 49 Phút 19 Giây 2019-07-06 21:45:13
24 84702819xxx 3 Giờ 45 Phút 52 Giây 2019-06-29 17:03:18
25 84774003xxx 3 Giờ 37 Phút 10 Giây 2019-06-28 21:24:48