votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705900xxx 5 Giờ 45 Phút 10 Giây 2020-05-24
2 84763488xxx 1 Giờ 27 Phút 40 Giây 2020-05-24
3 84765069xxx 1 Giờ 23 Phút 27 Giây 2020-05-24
4 84906233xxx 0 Giờ 35 Phút 31 Giây 2020-05-24
5 84792074xxx 0 Giờ 33 Phút 27 Giây 2020-05-24
6 84934223xxx 0 Giờ 28 Phút 31 Giây 2020-05-24
7 84706381xxx 0 Giờ 24 Phút 37 Giây 2020-05-24
8 84777477xxx 0 Giờ 21 Phút 4 Giây 2020-05-24
9 84904979xxx 0 Giờ 19 Phút 30 Giây 2020-05-24
10 84798682xxx 0 Giờ 16 Phút 37 Giây 2020-05-24

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705900xxx 64 Giờ 25 Phút 6 Giây 2020-04-15 20:31:58
2 84935470xxx 16 Giờ 46 Phút 0 Giây 2020-04-11 11:33:39
3 84779572xxx 15 Giờ 7 Phút 49 Giây 2020-04-11 08:00:51
4 84765069xxx 14 Giờ 35 Phút 13 Giây 2020-04-11 08:07:01
5 84775558xxx 14 Giờ 30 Phút 49 Giây 2020-04-11 09:22:44
6 84935361xxx 14 Giờ 29 Phút 9 Giây 2020-04-11 08:10:51
7 84795536xxx 14 Giờ 28 Phút 51 Giây 2020-04-11 12:02:33
8 84935006xxx 14 Giờ 25 Phút 45 Giây 2020-04-11 09:50:34
9 84935479xxx 14 Giờ 24 Phút 51 Giây 2020-04-11 10:17:39
10 84934916xxx 14 Giờ 22 Phút 41 Giây 2020-04-11 13:12:02
11 84775489xxx 12 Giờ 35 Phút 45 Giây 2020-04-11 10:38:37
12 84777535xxx 12 Giờ 32 Phút 38 Giây 2020-04-11 14:45:55
13 84931902xxx 11 Giờ 40 Phút 20 Giây 2020-04-16 21:47:38
14 84935040xxx 11 Giờ 20 Phút 33 Giây 2020-04-11 08:02:39
15 84779512xxx 10 Giờ 40 Phút 1 Giây 2020-04-11 18:33:13
16 84935238xxx 10 Giờ 24 Phút 19 Giây 2020-04-11 15:36:00
17 84935474xxx 10 Giờ 21 Phút 48 Giây 2020-04-11 15:53:02
18 84934944xxx 10 Giờ 20 Phút 57 Giây 2020-04-16 21:25:12
19 84935418xxx 10 Giờ 15 Phút 6 Giây 2020-04-11 16:09:39
20 84775501xxx 10 Giờ 8 Phút 10 Giây 2020-04-11 08:07:18
21 84775525xxx 10 Giờ 7 Phút 15 Giây 2020-04-11 15:03:17
22 84775570xxx 9 Giờ 52 Phút 49 Giây 2020-04-13 12:57:08
23 84775503xxx 9 Giờ 46 Phút 30 Giây 2020-04-11 17:01:49
24 84934940xxx 9 Giờ 46 Phút 22 Giây 2020-04-11 16:28:48
25 84899248xxx 9 Giờ 38 Phút 56 Giây 2020-04-11 20:21:33