votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84792074xxx 306 Giờ 50 Phút 30 Giây 2022-04-05 21:24:00
2 84706381xxx 99 Giờ 34 Phút 16 Giây 2022-04-05 10:11:23
3 84765069xxx 82 Giờ 11 Phút 1 Giây 2022-04-05 21:48:32
4 84774253xxx 54 Giờ 4 Phút 3 Giây 2022-04-08 09:30:23
5 84702866xxx 19 Giờ 53 Phút 42 Giây 2022-04-07 18:27:48
6 84896220xxx 14 Giờ 54 Phút 16 Giây 2022-04-05 10:12:05
7 84777767xxx 9 Giờ 20 Phút 25 Giây 2022-04-05 10:11:31
8 84794778xxx 2 Giờ 10 Phút 14 Giây 2022-04-22 09:08:05
9 84797158xxx 1 Giờ 21 Phút 31 Giây 2022-04-16 09:05:26
10 84774944xxx 1 Giờ 2 Phút 7 Giây 2022-04-05 10:02:34
11 84937658xxx 0 Giờ 43 Phút 29 Giây 2022-04-06 11:44:48
12 84903410xxx 0 Giờ 17 Phút 15 Giây 2022-05-01 08:03:02
13 84783541xxx 0 Giờ 12 Phút 42 Giây 2022-05-10 16:57:21
14 84783847xxx 0 Giờ 2 Phút 44 Giây 2022-05-14 16:51:21
15 84775013xxx 0 Giờ 0 Phút 48 Giây 2022-05-09 11:11:13
16 84793911xxx 0 Giờ 0 Phút 31 Giây 2022-04-17 21:46:31
17 84778510xxx 0 Giờ 0 Phút 0 Giây 2022-04-06 21:32:51
18 84702943xxx 0 Giờ 0 Phút 0 Giây 2022-04-06 18:15:42
19 84936294xxx 0 Giờ 0 Phút 0 Giây 2022-04-17 21:44:25