votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84765069xxx 2 Giờ 36 Phút 32 Giây 2020-04-04
2 84903597xxx 1 Giờ 44 Phút 49 Giây 2020-04-04
3 84706381xxx 1 Giờ 29 Phút 44 Giây 2020-04-04
4 84786876xxx 0 Giờ 36 Phút 8 Giây 2020-04-04
5 84702017xxx 0 Giờ 30 Phút 20 Giây 2020-04-04
6 84931741xxx 0 Giờ 30 Phút 8 Giây 2020-04-04
7 84795872xxx 0 Giờ 29 Phút 43 Giây 2020-04-04
8 84908192xxx 0 Giờ 25 Phút 52 Giây 2020-04-04
9 84937945xxx 0 Giờ 23 Phút 57 Giây 2020-04-04
10 84774093xxx 0 Giờ 22 Phút 52 Giây 2020-04-04

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705957xxx 42 Giờ 21 Phút 37 Giây 2020-02-11 08:00:41
2 84765069xxx 22 Giờ 9 Phút 42 Giây 2020-02-11 09:14:18
3 84706381xxx 12 Giờ 1 Phút 38 Giây 2020-02-11 11:30:53
4 84799142xxx 10 Giờ 58 Phút 7 Giây 2020-02-13 10:50:13
5 84792074xxx 9 Giờ 59 Phút 12 Giây 2020-02-11 11:28:03
6 84778569xxx 8 Giờ 43 Phút 44 Giây 2020-02-11 18:23:02
7 84779560xxx 7 Giờ 41 Phút 58 Giây 2020-02-18 18:44:15
8 84775558xxx 7 Giờ 41 Phút 25 Giây 2020-02-11 08:39:00
9 84774253xxx 7 Giờ 25 Phút 45 Giây 2020-02-12 19:25:48
10 84935470xxx 7 Giờ 10 Phút 24 Giây 2020-02-11 09:23:26
11 84705900xxx 6 Giờ 58 Phút 38 Giây 2020-02-11 19:56:48
12 84935418xxx 6 Giờ 37 Phút 9 Giây 2020-02-17 19:10:01
13 84934916xxx 6 Giờ 20 Phút 35 Giây 2020-02-11 09:39:05
14 84935474xxx 5 Giờ 47 Phút 9 Giây 2020-02-17 19:10:00
15 84904891xxx 5 Giờ 2 Phút 23 Giây 2020-02-21 11:28:08
16 84775489xxx 4 Giờ 37 Phút 13 Giây 2020-02-11 09:58:50
17 84775525xxx 4 Giờ 17 Phút 22 Giây 2020-02-11 10:38:41
18 84932312xxx 4 Giờ 16 Phút 27 Giây 2020-02-11 15:33:00
19 84775501xxx 4 Giờ 15 Phút 57 Giây 2020-02-11 11:10:47
20 84935361xxx 4 Giờ 11 Phút 30 Giây 2020-02-11 08:00:59
21 84775503xxx 4 Giờ 10 Phút 59 Giây 2020-02-11 14:03:39
22 84935479xxx 4 Giờ 4 Phút 46 Giây 2020-02-11 09:06:55
23 84935238xxx 3 Giờ 57 Phút 34 Giây 2020-02-17 19:09:54
24 84775544xxx 3 Giờ 51 Phút 58 Giây 2020-02-18 20:16:05
25 84779572xxx 3 Giờ 50 Phút 4 Giây 2020-02-11 08:21:26