votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84775501xxx 2 Giờ 39 Phút 1 Giây 2019-03-21
2 84935418xxx 2 Giờ 1 Phút 34 Giây 2019-03-21
3 84934944xxx 1 Giờ 53 Phút 43 Giây 2019-03-21
4 84775544xxx 1 Giờ 26 Phút 23 Giây 2019-03-21
5 84775558xxx 1 Giờ 15 Phút 53 Giây 2019-03-21
6 84763154xxx 1 Giờ 7 Phút 59 Giây 2019-03-21
7 84702862xxx 0 Giờ 37 Phút 58 Giây 2019-03-21
8 84935446xxx 0 Giờ 36 Phút 55 Giây 2019-03-21
9 84702842xxx 0 Giờ 28 Phút 35 Giây 2019-03-21
10 84702911xxx 0 Giờ 22 Phút 24 Giây 2019-03-21

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84779512xxx 70 Giờ 21 Phút 20 Giây 2019-02-01 18:33:55
2 84935447xxx 58 Giờ 39 Phút 55 Giây 2019-02-01 08:06:30
3 84777535xxx 38 Giờ 20 Phút 28 Giây 2019-02-01 19:18:12
4 84903695xxx 19 Giờ 9 Phút 12 Giây 2019-02-01 16:04:44
5 84935006xxx 14 Giờ 36 Phút 11 Giây 2019-02-02 11:25:47
6 84775544xxx 14 Giờ 10 Phút 57 Giây 2019-02-02 21:08:35
7 84896021xxx 13 Giờ 44 Phút 34 Giây 2019-02-01 11:44:09
8 84935361xxx 12 Giờ 43 Phút 49 Giây 2019-02-02 12:39:56
9 84775525xxx 11 Giờ 39 Phút 39 Giây 2019-02-14 16:58:59
10 84935479xxx 11 Giờ 14 Phút 12 Giây 2019-02-02 10:18:56
11 84934944xxx 10 Giờ 53 Phút 5 Giây 2019-02-02 18:33:01
12 84702819xxx 10 Giờ 41 Phút 24 Giây 2019-02-02 08:08:39
13 84792074xxx 8 Giờ 50 Phút 29 Giây 2019-02-01 12:41:43
14 84706381xxx 8 Giờ 44 Phút 46 Giây 2019-02-01 12:16:23
15 84774465xxx 8 Giờ 35 Phút 42 Giây 2019-02-02 09:39:22
16 84774253xxx 7 Giờ 26 Phút 23 Giây 2019-02-02 19:32:39
17 84935015xxx 7 Giờ 21 Phút 35 Giây 2019-02-02 09:08:29
18 84702853xxx 7 Giờ 9 Phút 40 Giây 2019-02-12 17:31:50
19 84931910xxx 6 Giờ 8 Phút 56 Giây 2019-02-18 19:30:03
20 84772653xxx 5 Giờ 51 Phút 59 Giây 2019-02-02 21:26:25
21 84935238xxx 5 Giờ 37 Phút 47 Giây 2019-02-02 21:57:18
22 84906252xxx 5 Giờ 23 Phút 32 Giây 2019-02-16 21:20:26
23 84909278xxx 4 Giờ 36 Phút 30 Giây 2019-02-01 17:14:04
24 84904740xxx 4 Giờ 7 Phút 6 Giây 2019-03-02 08:22:59
25 84779572xxx 3 Giờ 58 Phút 22 Giây 2019-02-15 21:49:10