votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84799051xxx 1 Giờ 59 Phút 1 Giây 2020-08-07
2 84774253xxx 1 Giờ 49 Phút 2 Giây 2020-08-07
3 84765069xxx 1 Giờ 27 Phút 27 Giây 2020-08-07
4 84705900xxx 1 Giờ 20 Phút 55 Giây 2020-08-07
5 84778510xxx 1 Giờ 10 Phút 2 Giây 2020-08-07
6 84945644xxx 1 Giờ 6 Phút 34 Giây 2020-08-07
7 84906233xxx 0 Giờ 57 Phút 42 Giây 2020-08-07
8 84706381xxx 0 Giờ 51 Phút 41 Giây 2020-08-07
9 84792074xxx 0 Giờ 44 Phút 36 Giây 2020-08-07
10 84904138xxx 0 Giờ 38 Phút 11 Giây 2020-08-07

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705900xxx 187 Giờ 18 Phút 7 Giây 2020-04-15 20:31:58
2 84765069xxx 116 Giờ 46 Phút 22 Giây 2020-04-11 08:07:01
3 84792074xxx 57 Giờ 48 Phút 28 Giây 2020-04-11 11:35:48
4 84763488xxx 44 Giờ 9 Phút 28 Giây 2020-05-19 11:38:23
5 84706381xxx 43 Giờ 52 Phút 9 Giây 2020-04-11 11:35:41
6 84906233xxx 37 Giờ 1 Phút 8 Giây 2020-04-11 08:39:44
7 84763172xxx 29 Giờ 6 Phút 58 Giây 2020-06-10 19:42:43
8 84935738xxx 26 Giờ 32 Phút 15 Giây 2020-05-28 17:03:24
9 84774253xxx 21 Giờ 4 Phút 40 Giây 2020-04-12 15:56:24
10 84705497xxx 18 Giờ 23 Phút 6 Giây 2020-06-20 13:53:18
11 84935470xxx 17 Giờ 11 Phút 44 Giây 2020-04-11 11:33:39
12 84779572xxx 16 Giờ 30 Phút 35 Giây 2020-04-11 08:00:51
13 84935479xxx 15 Giờ 31 Phút 18 Giây 2020-04-11 10:17:39
14 84935006xxx 15 Giờ 8 Phút 44 Giây 2020-04-11 09:50:34
15 84775558xxx 15 Giờ 3 Phút 11 Giây 2020-04-11 09:22:44
16 84934916xxx 14 Giờ 49 Phút 7 Giây 2020-04-11 13:12:02
17 84935361xxx 14 Giờ 30 Phút 42 Giây 2020-04-11 08:10:51
18 84795536xxx 14 Giờ 28 Phút 51 Giây 2020-04-11 12:02:33
19 84776279xxx 14 Giờ 23 Phút 46 Giây 2020-06-16 20:19:08
20 84775489xxx 12 Giờ 38 Phút 25 Giây 2020-04-11 10:38:37
21 84777535xxx 12 Giờ 32 Phút 38 Giây 2020-04-11 14:45:55
22 84786743xxx 12 Giờ 4 Phút 31 Giây 2020-04-16 12:55:47
23 84935040xxx 11 Giờ 44 Phút 27 Giây 2020-04-11 08:02:39
24 84779512xxx 10 Giờ 40 Phút 1 Giây 2020-04-11 18:33:13
25 84935238xxx 10 Giờ 24 Phút 19 Giây 2020-04-11 15:36:00