votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84792074xxx 7 Giờ 2 Phút 16 Giây 2022-01-27
2 84706381xxx 4 Giờ 3 Phút 34 Giây 2022-01-27
3 84765069xxx 2 Giờ 45 Phút 27 Giây 2022-01-27
4 84702866xxx 0 Giờ 6 Phút 10 Giây 2022-01-27
5 84937658xxx 0 Giờ 1 Phút 8 Giây 2022-01-27
6 84896220xxx 0 Giờ 0 Phút 41 Giây 2022-01-27

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84765069xxx 522 Giờ 26 Phút 42 Giây 2021-10-06 18:20:07
2 84792074xxx 359 Giờ 34 Phút 36 Giây 2021-10-06 11:43:37
3 84706381xxx 311 Giờ 50 Phút 42 Giây 2021-10-13 21:49:02
4 84702866xxx 14 Giờ 0 Phút 25 Giây 2021-10-06 11:45:07
5 84896220xxx 8 Giờ 4 Phút 30 Giây 2021-10-07 08:05:27
6 84774253xxx 5 Giờ 58 Phút 42 Giây 2021-10-06 18:20:31
7 84706381xxx 5 Giờ 34 Phút 41 Giây 2022-01-04 13:26:48
8 84765069xxx 4 Giờ 55 Phút 3 Giây 2022-01-04 11:36:51
9 84792074xxx 2 Giờ 58 Phút 50 Giây 2022-01-04 22:00:00
10 84866408xxx 2 Giờ 21 Phút 15 Giây 2021-10-08 20:37:54
11 84774944xxx 1 Giờ 42 Phút 23 Giây 2021-10-12 08:12:17
12 84793911xxx 1 Giờ 36 Phút 9 Giây 2021-10-18 18:22:36
13 84799216xxx 1 Giờ 25 Phút 15 Giây 2021-11-19 18:03:42
14 84904714xxx 0 Giờ 39 Phút 48 Giây 2021-11-18 11:38:23
15 84903513xxx 0 Giờ 36 Phút 8 Giây 2021-12-04 09:33:06
16 84937781xxx 0 Giờ 30 Phút 45 Giây 2021-10-14 12:54:39
17 84935981xxx 0 Giờ 29 Phút 28 Giây 2021-10-09 09:30:22
18 84765288xxx 0 Giờ 25 Phút 44 Giây 2021-12-27 08:02:12
19 84708184xxx 0 Giờ 24 Phút 12 Giây 2021-10-12 17:18:18
20 84787119xxx 0 Giờ 16 Phút 22 Giây 2021-12-08 10:09:11
21 84708441xxx 0 Giờ 16 Phút 20 Giây 2022-01-04 14:07:23
22 84797158xxx 0 Giờ 14 Phút 41 Giây 2021-10-07 09:08:58
23 84902017xxx 0 Giờ 11 Phút 50 Giây 2021-10-08 09:25:42
24 84799360xxx 0 Giờ 11 Phút 28 Giây 2021-12-02 18:23:32
25 84702943xxx 0 Giờ 10 Phút 17 Giây 2021-12-03 09:33:22