votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84934944xxx 5 Giờ 22 Phút 38 Giây 2019-05-26
2 84935015xxx 1 Giờ 21 Phút 23 Giây 2019-05-26
3 84702842xxx 1 Giờ 9 Phút 31 Giây 2019-05-26
4 84935474xxx 1 Giờ 6 Phút 12 Giây 2019-05-26
5 84775525xxx 1 Giờ 3 Phút 52 Giây 2019-05-26
6 84799051xxx 0 Giờ 57 Phút 49 Giây 2019-05-26
7 84935479xxx 0 Giờ 45 Phút 54 Giây 2019-05-26
8 84702819xxx 0 Giờ 45 Phút 23 Giây 2019-05-26
9 84931933xxx 0 Giờ 41 Phút 14 Giây 2019-05-26
10 84778569xxx 0 Giờ 12 Phút 34 Giây 2019-05-26

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84935418xxx 90 Giờ 31 Phút 29 Giây 2019-05-02 21:31:25
2 84775458xxx 65 Giờ 42 Phút 25 Giây 2019-05-02 08:06:50
3 84899368xxx 57 Giờ 12 Phút 13 Giây 2019-05-02 08:08:14
4 84935418xxx 8 Giờ 31 Phút 4 Giây 2019-05-02 21:32:49
5 84775489xxx 7 Giờ 44 Phút 8 Giây 2019-05-02 08:15:06
6 84931910xxx 7 Giờ 43 Phút 9 Giây 2019-05-02 08:15:01
7 84702819xxx 7 Giờ 10 Phút 49 Giây 2019-05-02 14:00:24
8 84935015xxx 7 Giờ 3 Phút 11 Giây 2019-05-03 12:25:57
9 84705900xxx 7 Giờ 1 Phút 23 Giây 2019-05-02 20:18:07
10 84935361xxx 6 Giờ 25 Phút 19 Giây 2019-05-02 20:46:32
11 84774465xxx 6 Giờ 15 Phút 5 Giây 2019-04-16 08:00:00
12 84775558xxx 6 Giờ 12 Phút 8 Giây 2019-05-02 20:48:25
13 84934940xxx 6 Giờ 11 Phút 58 Giây 2019-05-02 21:30:33
14 84799051xxx 5 Giờ 9 Phút 49 Giây 2019-04-16 08:00:00
15 84702853xxx 5 Giờ 2 Phút 8 Giây 2019-04-16 08:00:00
16 84702862xxx 4 Giờ 55 Phút 8 Giây 2019-04-16 08:00:00
17 84903695xxx 4 Giờ 49 Phút 26 Giây 2019-05-02 08:30:34
18 84774513xxx 4 Giờ 43 Phút 10 Giây 2019-05-02 19:55:57
19 84705235xxx 4 Giờ 20 Phút 48 Giây 2019-04-16 08:00:00
20 84935040xxx 4 Giờ 12 Phút 36 Giây 2019-04-16 08:00:00
21 84773391xxx 4 Giờ 4 Phút 56 Giây 2019-04-16 08:00:00
22 84706381xxx 4 Giờ 1 Phút 26 Giây 2019-05-02 13:09:15
23 84792074xxx 3 Giờ 49 Phút 41 Giây 2019-05-02 13:42:49
24 84775525xxx 3 Giờ 46 Phút 52 Giây 2019-05-02 20:45:56
25 84778510xxx 3 Giờ 40 Phút 54 Giây 2019-05-02 12:19:58