votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84765069xxx 4 Giờ 25 Phút 12 Giây 2020-11-26
2 84906233xxx 2 Giờ 39 Phút 6 Giây 2020-11-26
3 84705497xxx 1 Giờ 58 Phút 23 Giây 2020-11-26
4 84792074xxx 1 Giờ 41 Phút 48 Giây 2020-11-26
5 84777410xxx 1 Giờ 1 Phút 56 Giây 2020-11-26
6 84706381xxx 0 Giờ 34 Phút 25 Giây 2020-11-26
7 84934944xxx 0 Giờ 32 Phút 58 Giây 2020-11-26
8 84908465xxx 0 Giờ 24 Phút 15 Giây 2020-11-26
9 84775503xxx 0 Giờ 18 Phút 14 Giây 2020-11-26
10 84778510xxx 0 Giờ 12 Phút 49 Giây 2020-11-26

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705497xxx 186 Giờ 31 Phút 26 Giây 2020-10-10 08:02:11
2 84906233xxx 40 Giờ 18 Phút 5 Giây 2020-10-10 12:36:46
3 84792074xxx 39 Giờ 8 Phút 41 Giây 2020-10-10 12:52:37
4 84706381xxx 35 Giờ 46 Phút 57 Giây 2020-10-10 12:35:51
5 84934944xxx 29 Giờ 46 Phút 47 Giây 2020-10-13 08:47:10
6 84779572xxx 17 Giờ 26 Phút 28 Giây 2020-10-13 12:56:50
7 84898177xxx 14 Giờ 35 Phút 48 Giây 2020-10-12 21:37:31
8 84935479xxx 14 Giờ 33 Phút 42 Giây 2020-10-12 21:37:32
9 84935006xxx 14 Giờ 25 Phút 17 Giây 2020-10-12 21:37:42
10 84774483xxx 14 Giờ 2 Phút 15 Giây 2020-10-12 21:37:51
11 84935474xxx 13 Giờ 46 Phút 22 Giây 2020-10-12 21:37:59
12 84899248xxx 13 Giờ 36 Phút 8 Giây 2020-10-12 21:37:22
13 84934916xxx 12 Giờ 38 Phút 38 Giây 2020-10-12 21:37:54
14 84778510xxx 12 Giờ 37 Phút 57 Giây 2020-10-13 08:56:53
15 84777591xxx 12 Giờ 10 Phút 9 Giây 2020-10-12 21:38:10
16 84775501xxx 11 Giờ 22 Phút 22 Giây 2020-10-12 21:38:16
17 84775525xxx 11 Giờ 11 Phút 51 Giây 2020-10-14 12:22:08
18 84774253xxx 10 Giờ 58 Phút 28 Giây 2020-10-10 16:47:59
19 84763172xxx 10 Giờ 51 Phút 14 Giây 2020-10-13 18:13:44
20 84765069xxx 10 Giờ 27 Phút 4 Giây 2020-10-10 08:06:57
21 84777410xxx 10 Giờ 13 Phút 53 Giây 2020-10-14 20:19:25
22 84779552xxx 10 Giờ 3 Phút 34 Giây 2020-10-12 21:37:49
23 84904138xxx 8 Giờ 29 Phút 16 Giây 2020-11-21 08:04:15
24 84705957xxx 8 Giờ 23 Phút 33 Giây 2020-10-12 09:29:36
25 84969873xxx 6 Giờ 31 Phút 32 Giây 2020-10-14 11:57:43