votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84792074xxx 8 Giờ 35 Phút 49 Giây 2021-04-21
2 84775501xxx 3 Giờ 38 Phút 15 Giây 2021-04-21
3 84935361xxx 1 Giờ 1 Phút 12 Giây 2021-04-21
4 84934940xxx 0 Giờ 39 Phút 14 Giây 2021-04-21
5 84934944xxx 0 Giờ 3 Phút 51 Giây 2021-04-21

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84934944xxx 260 Giờ 33 Phút 24 Giây 2021-01-09 08:10:02
2 84792074xxx 212 Giờ 8 Phút 6 Giây 2021-01-08 09:12:00
3 84765069xxx 123 Giờ 13 Phút 6 Giây 2021-01-08 08:16:37
4 84706381xxx 83 Giờ 53 Phút 58 Giây 2021-01-08 10:19:30
5 84935470xxx 35 Giờ 26 Phút 26 Giây 2021-03-02 18:22:40
6 84934940xxx 32 Giờ 56 Phút 38 Giây 2021-01-09 21:55:52
7 84775544xxx 30 Giờ 25 Phút 47 Giây 2021-01-09 21:29:47
8 84935361xxx 27 Giờ 26 Phút 50 Giây 2021-03-02 14:42:55
9 84775501xxx 26 Giờ 27 Phút 36 Giây 2021-01-08 08:02:52
10 84777535xxx 21 Giờ 17 Phút 40 Giây 2021-02-02 09:48:11
11 84779552xxx 20 Giờ 51 Phút 56 Giây 2021-01-08 08:17:39
12 84775570xxx 19 Giờ 12 Phút 29 Giây 2021-01-09 21:20:52
13 84777591xxx 14 Giờ 9 Phút 38 Giây 2021-01-09 08:20:19
14 84931902xxx 13 Giờ 36 Phút 34 Giây 2021-02-22 13:14:47
15 84908465xxx 12 Giờ 52 Phút 7 Giây 2021-01-08 17:36:24
16 84774253xxx 11 Giờ 59 Phút 7 Giây 2021-01-08 09:49:23
17 84779512xxx 10 Giờ 44 Phút 16 Giây 2021-01-08 08:23:48
18 84775503xxx 10 Giờ 24 Phút 42 Giây 2021-01-09 10:35:39
19 84934751xxx 9 Giờ 5 Phút 10 Giây 2021-03-11 16:50:39
20 84795536xxx 7 Giờ 46 Phút 23 Giây 2021-01-08 08:03:49
21 84898177xxx 6 Giờ 56 Phút 25 Giây 2021-01-09 08:20:16
22 84797158xxx 6 Giờ 48 Phút 6 Giây 2021-01-08 09:04:05
23 84775489xxx 5 Giờ 37 Phút 0 Giây 2021-01-09 09:46:58
24 84775558xxx 4 Giờ 37 Phút 49 Giây 2021-02-19 08:43:25
25 84905614xxx 4 Giờ 36 Phút 21 Giây 2021-01-23 08:06:21