votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84793892xxx 4 Giờ 34 Phút 5 Giây 2023-01-28
2 84792074xxx 4 Giờ 11 Phút 5 Giây 2023-01-28
3 84934351xxx 1 Giờ 58 Phút 56 Giây 2023-01-28
4 84933357xxx 0 Giờ 56 Phút 43 Giây 2023-01-28
5 84765069xxx 0 Giờ 52 Phút 33 Giây 2023-01-28
6 84706381xxx 0 Giờ 47 Phút 55 Giây 2023-01-28
7 84782824xxx 0 Giờ 35 Phút 51 Giây 2023-01-28
8 84896220xxx 0 Giờ 2 Phút 36 Giây 2023-01-28

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84934351xxx 396 Giờ 36 Phút 57 Giây 2022-10-02 09:05:16
2 84706381xxx 159 Giờ 1 Phút 22 Giây 2022-10-02 08:33:01
3 84792074xxx 127 Giờ 35 Phút 37 Giây 2022-10-02 10:38:15
4 84782824xxx 121 Giờ 11 Phút 32 Giây 2022-10-02 09:13:32
5 84765069xxx 116 Giờ 36 Phút 11 Giây 2022-10-02 20:01:31
6 84793892xxx 17 Giờ 0 Phút 2 Giây 2022-12-22 11:39:27
7 84933118xxx 15 Giờ 5 Phút 9 Giây 2022-12-03 13:15:13
8 84933357xxx 10 Giờ 23 Phút 50 Giây 2022-11-30 13:21:37
9 84778893xxx 8 Giờ 7 Phút 50 Giây 2022-10-09 11:53:08
10 84795235xxx 8 Giờ 6 Phút 21 Giây 2022-10-14 11:37:07
11 84793244xxx 8 Giờ 2 Phút 56 Giây 2022-11-01 11:54:32
12 84795275xxx 7 Giờ 48 Phút 16 Giây 2022-10-21 11:25:23
13 84794199xxx 7 Giờ 44 Phút 24 Giây 2022-10-18 11:32:35
14 84795859xxx 7 Giờ 30 Phút 31 Giây 2022-10-07 10:40:10
15 84795376xxx 7 Giờ 27 Phút 36 Giây 2022-11-05 11:41:29
16 84778799xxx 7 Giờ 7 Phút 43 Giây 2022-10-12 11:34:27
17 84704174xxx 7 Giờ 7 Phút 37 Giây 2022-11-03 12:58:32
18 84795349xxx 7 Giờ 7 Phút 12 Giây 2022-10-25 11:45:32
19 84705649xxx 7 Giờ 6 Phút 51 Giây 2022-10-17 11:47:25
20 84794143xxx 6 Giờ 46 Phút 32 Giây 2022-10-03 10:38:30
21 84795341xxx 6 Giờ 44 Phút 37 Giây 2022-10-30 11:52:17
22 84704116xxx 6 Giờ 35 Phút 7 Giây 2022-10-15 10:09:57
23 84799267xxx 6 Giờ 30 Phút 33 Giây 2022-11-07 11:49:03
24 84778873xxx 6 Giờ 23 Phút 50 Giây 2022-10-11 12:02:19
25 84899352xxx 6 Giờ 22 Phút 14 Giây 2022-10-04 10:27:58