votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84774326xxx 4 Giờ 41 Phút 19 Giây 2020-01-17
2 84705900xxx 2 Giờ 42 Phút 5 Giây 2020-01-17
3 84935361xxx 0 Giờ 31 Phút 23 Giây 2020-01-17
4 84765069xxx 0 Giờ 25 Phút 29 Giây 2020-01-17
5 84934940xxx 0 Giờ 8 Phút 49 Giây 2020-01-17
6 84779572xxx 0 Giờ 8 Phút 38 Giây 2020-01-17
7 84935040xxx 0 Giờ 8 Phút 26 Giây 2020-01-17
8 84935418xxx 0 Giờ 8 Phút 7 Giây 2020-01-17
9 84798027xxx 0 Giờ 7 Phút 20 Giây 2020-01-17
10 84779512xxx 0 Giờ 7 Phút 15 Giây 2020-01-17

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705235xxx 47 Giờ 56 Phút 13 Giây 2019-12-13 08:02:31
2 84935470xxx 17 Giờ 25 Phút 18 Giây 2019-12-13 08:03:29
3 84775489xxx 15 Giờ 9 Phút 34 Giây 2019-12-13 09:09:09
4 84775558xxx 14 Giờ 52 Phút 22 Giây 2019-12-13 08:51:06
5 84934916xxx 13 Giờ 29 Phút 40 Giây 2019-12-13 08:32:11
6 84775501xxx 11 Giờ 44 Phút 58 Giây 2019-12-13 08:02:22
7 84775525xxx 11 Giờ 37 Phút 59 Giây 2019-12-13 09:54:28
8 84705900xxx 11 Giờ 18 Phút 43 Giây 2019-12-31 17:20:03
9 84777535xxx 11 Giờ 8 Phút 35 Giây 2019-12-13 09:28:59
10 84779572xxx 10 Giờ 10 Phút 4 Giây 2019-12-13 10:35:10
11 84779512xxx 9 Giờ 54 Phút 52 Giây 2019-12-13 10:11:11
12 84765069xxx 9 Giờ 15 Phút 0 Giây 2019-12-13 08:38:19
13 84792074xxx 8 Giờ 48 Phút 57 Giây 2019-12-13 10:55:40
14 84935361xxx 8 Giờ 46 Phút 12 Giây 2019-12-13 10:54:49
15 84935040xxx 8 Giờ 25 Phút 39 Giây 2019-12-13 11:07:35
16 84706381xxx 8 Giờ 7 Phút 9 Giây 2019-12-13 10:55:54
17 84778510xxx 6 Giờ 7 Phút 33 Giây 2019-12-14 16:29:18
18 84775570xxx 5 Giờ 31 Phút 44 Giây 2019-12-16 10:20:30
19 84774513xxx 5 Giờ 19 Phút 57 Giây 2019-12-13 12:45:10
20 84778569xxx 5 Giờ 10 Phút 8 Giây 2019-12-14 15:53:14
21 84934940xxx 4 Giờ 33 Phút 51 Giây 2019-12-13 11:54:15
22 84779449xxx 4 Giờ 22 Phút 22 Giây 2020-01-03 19:31:15
23 84935006xxx 3 Giờ 42 Phút 6 Giây 2019-12-13 12:39:36
24 84779446xxx 3 Giờ 16 Phút 46 Giây 2020-01-03 14:32:57
25 84935474xxx 3 Giờ 13 Phút 22 Giây 2019-12-13 12:56:02