votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84765069xxx 6 Giờ 28 Phút 52 Giây 2021-10-15
2 84706381xxx 5 Giờ 0 Phút 13 Giây 2021-10-15
3 84792074xxx 1 Giờ 54 Phút 18 Giây 2021-10-15
4 84797158xxx 0 Giờ 2 Phút 45 Giây 2021-10-15
5 84907221xxx 0 Giờ 0 Phút 29 Giây 2021-10-15

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84792074xxx 453 Giờ 28 Phút 1 Giây 2021-07-08 16:37:26
2 84765069xxx 449 Giờ 44 Phút 22 Giây 2021-07-08 19:55:49
3 84706381xxx 240 Giờ 12 Phút 50 Giây 2021-07-08 08:40:37
4 84702866xxx 34 Giờ 29 Phút 0 Giây 2021-08-06 14:41:10
5 84774253xxx 12 Giờ 55 Phút 37 Giây 2021-07-08 08:33:50
6 84896220xxx 8 Giờ 34 Phút 0 Giây 2021-07-08 08:06:06
7 84706839xxx 5 Giờ 29 Phút 46 Giây 2021-07-15 15:08:28
8 84908589xxx 4 Giờ 17 Phút 53 Giây 2021-08-29 12:18:02
9 84866408xxx 3 Giờ 23 Phút 32 Giây 2021-08-25 14:33:26
10 84905614xxx 3 Giờ 17 Phút 36 Giây 2021-07-10 08:02:41
11 84774944xxx 2 Giờ 18 Phút 21 Giây 2021-09-07 09:47:13
12 84933138xxx 2 Giờ 2 Phút 27 Giây 2021-08-07 20:06:05
13 84702943xxx 2 Giờ 2 Phút 7 Giây 2021-09-28 14:46:36
14 84797158xxx 1 Giờ 53 Phút 34 Giây 2021-07-08 08:03:05
15 84774326xxx 1 Giờ 41 Phút 43 Giây 2021-07-26 16:55:28
16 84935857xxx 1 Giờ 10 Phút 13 Giây 2021-08-08 20:37:53
17 84794778xxx 0 Giờ 52 Phút 4 Giây 2021-07-12 10:02:00
18 84905418xxx 0 Giờ 49 Phút 40 Giây 2021-07-09 13:37:08
19 84933370xxx 0 Giờ 35 Phút 28 Giây 2021-09-23 10:42:56
20 84935720xxx 0 Giờ 34 Phút 30 Giây 2021-07-08 10:33:55
21 84798000xxx 0 Giờ 25 Phút 16 Giây 2021-07-18 08:15:35
22 84797570xxx 0 Giờ 24 Phút 4 Giây 2021-07-18 20:07:33
23 84904714xxx 0 Giờ 21 Phút 23 Giây 2021-07-08 10:25:37
24 84902830xxx 0 Giờ 17 Phút 30 Giây 2021-07-12 08:30:16
25 84703925xxx 0 Giờ 16 Phút 58 Giây 2021-08-26 17:05:56