votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84935015xxx 10 Giờ 2 Phút 19 Giây 2019-09-18
2 84775525xxx 1 Giờ 11 Phút 49 Giây 2019-09-18
3 84774253xxx 0 Giờ 56 Phút 10 Giây 2019-09-18
4 84775570xxx 0 Giờ 34 Phút 55 Giây 2019-09-18
5 84903695xxx 0 Giờ 28 Phút 37 Giây 2019-09-18
6 84792074xxx 0 Giờ 21 Phút 0 Giây 2019-09-18
7 84706381xxx 0 Giờ 20 Phút 40 Giây 2019-09-18
8 84904740xxx 0 Giờ 3 Phút 32 Giây 2019-09-18

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84935446xxx 57 Giờ 42 Phút 57 Giây 2019-08-15 08:40:39
2 84775503xxx 34 Giờ 40 Phút 5 Giây 2019-08-19 20:27:05
3 84935470xxx 30 Giờ 58 Phút 26 Giây 2019-08-27 15:23:31
4 84934916xxx 27 Giờ 48 Phút 29 Giây 2019-08-21 10:45:35
5 84792074xxx 27 Giờ 13 Phút 27 Giây 2019-08-15 13:23:04
6 84903695xxx 21 Giờ 24 Phút 6 Giây 2019-08-15 08:40:46
7 84706381xxx 19 Giờ 17 Phút 1 Giây 2019-08-15 13:23:03
8 84934940xxx 14 Giờ 51 Phút 15 Giây 2019-08-21 18:16:25
9 84935447xxx 13 Giờ 7 Phút 4 Giây 2019-08-24 19:26:34
10 84775525xxx 12 Giờ 24 Phút 10 Giây 2019-08-19 12:45:14
11 84935418xxx 11 Giờ 39 Phút 39 Giây 2019-08-20 14:09:18
12 84935474xxx 11 Giờ 24 Phút 32 Giây 2019-08-23 16:50:37
13 84901909xxx 11 Giờ 3 Phút 16 Giây 2019-08-22 11:34:40
14 84775489xxx 8 Giờ 40 Phút 30 Giây 2019-09-11 12:55:08
15 84934944xxx 8 Giờ 19 Phút 54 Giây 2019-08-20 14:52:27
16 84777535xxx 7 Giờ 57 Phút 42 Giây 2019-08-31 14:51:31
17 84935361xxx 6 Giờ 46 Phút 4 Giây 2019-08-25 19:37:20
18 84931910xxx 6 Giờ 37 Phút 43 Giây 2019-08-22 12:53:21
19 84899248xxx 6 Giờ 33 Phút 24 Giây 2019-09-09 11:59:21
20 84935238xxx 6 Giờ 22 Phút 2 Giây 2019-08-20 15:10:18
21 84898177xxx 5 Giờ 15 Phút 48 Giây 2019-09-05 11:37:06
22 84774465xxx 5 Giờ 12 Phút 26 Giây 2019-08-19 21:43:27
23 84779572xxx 5 Giờ 9 Phút 17 Giây 2019-08-22 20:54:59
24 84779552xxx 5 Giờ 8 Phút 3 Giây 2019-09-02 09:45:45
25 84775544xxx 4 Giờ 29 Phút 21 Giây 2019-09-04 12:33:27