votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84935238xxx 2 Giờ 29 Phút 27 Giây 2020-09-25
2 84775489xxx 1 Giờ 53 Phút 14 Giây 2020-09-25
3 84935470xxx 1 Giờ 45 Phút 14 Giây 2020-09-25
4 84775558xxx 1 Giờ 36 Phút 55 Giây 2020-09-25
5 84934940xxx 1 Giờ 30 Phút 26 Giây 2020-09-25
6 84779560xxx 1 Giờ 5 Phút 12 Giây 2020-09-25
7 84934944xxx 1 Giờ 2 Phút 17 Giây 2020-09-25
8 84935361xxx 0 Giờ 53 Phút 14 Giây 2020-09-25
9 84906233xxx 0 Giờ 17 Phút 29 Giây 2020-09-25
10 84705497xxx 0 Giờ 14 Phút 21 Giây 2020-09-25

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84799051xxx 223 Giờ 21 Phút 10 Giây 2020-07-10 08:12:13
2 84765069xxx 90 Giờ 39 Phút 29 Giây 2020-07-10 08:47:26
3 84792074xxx 48 Giờ 51 Phút 53 Giây 2020-07-10 13:43:46
4 84706381xxx 46 Giờ 54 Phút 42 Giây 2020-07-10 13:44:12
5 84908465xxx 40 Giờ 31 Phút 10 Giây 2020-07-10 08:43:03
6 84935238xxx 33 Giờ 58 Phút 59 Giây 2020-08-25 08:57:16
7 84778510xxx 30 Giờ 37 Phút 20 Giây 2020-08-01 11:41:21
8 84934944xxx 22 Giờ 24 Phút 38 Giây 2020-09-09 08:15:09
9 84774253xxx 22 Giờ 3 Phút 26 Giây 2020-07-10 08:17:32
10 84935361xxx 21 Giờ 33 Phút 41 Giây 2020-09-09 08:07:36
11 84935470xxx 21 Giờ 8 Phút 49 Giây 2020-08-25 10:37:21
12 84935479xxx 20 Giờ 47 Phút 22 Giây 2020-08-25 08:29:39
13 84934940xxx 20 Giờ 23 Phút 33 Giây 2020-08-25 10:20:40
14 84775558xxx 19 Giờ 53 Phút 49 Giây 2020-09-09 08:12:45
15 84775570xxx 18 Giờ 43 Phút 10 Giây 2020-08-25 10:54:01
16 84935006xxx 18 Giờ 28 Phút 21 Giây 2020-08-25 09:30:38
17 84935418xxx 17 Giờ 52 Phút 7 Giây 2020-08-25 11:26:50
18 84935474xxx 17 Giờ 38 Phút 0 Giây 2020-08-25 08:40:26
19 84779560xxx 16 Giờ 13 Phút 19 Giây 2020-09-09 08:01:09
20 84795536xxx 15 Giờ 11 Phút 34 Giây 2020-08-25 11:44:03
21 84705900xxx 13 Giờ 24 Phút 51 Giây 2020-07-22 19:37:45
22 84797158xxx 11 Giờ 23 Phút 32 Giây 2020-07-23 08:04:50
23 84898164xxx 8 Giờ 59 Phút 34 Giây 2020-07-16 16:00:34
24 84776279xxx 8 Giờ 58 Phút 18 Giây 2020-08-17 20:59:40
25 84904740xxx 8 Giờ 39 Phút 30 Giây 2020-07-22 19:39:33