votdo.com.vn

Danh sách người dẫn đầu trong ngày

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84792074xxx 4 Giờ 30 Phút 36 Giây 2021-01-23
2 84706381xxx 3 Giờ 16 Phút 28 Giây 2021-01-23
3 84765069xxx 2 Giờ 39 Phút 50 Giây 2021-01-23
4 84936671xxx 1 Giờ 30 Phút 51 Giây 2021-01-23
5 84904138xxx 0 Giờ 33 Phút 10 Giây 2021-01-23
6 84905418xxx 0 Giờ 30 Phút 37 Giây 2021-01-23
7 84905614xxx 0 Giờ 21 Phút 56 Giây 2021-01-23
8 84908465xxx 0 Giờ 21 Phút 29 Giây 2021-01-23
9 84767951xxx 0 Giờ 8 Phút 11 Giây 2021-01-23
10 84774253xxx 0 Giờ 1 Phút 10 Giây 2021-01-23

Danh sách người dẫn đầu tháng trước

Vị trí Số điện thoại Thời gian giữ đồ Ngày
1 84705497xxx 241 Giờ 20 Phút 4 Giây 2020-10-10 08:02:11
2 84765069xxx 171 Giờ 58 Phút 59 Giây 2020-10-10 08:06:57
3 84792074xxx 102 Giờ 30 Phút 5 Giây 2020-10-10 12:52:37
4 84774253xxx 88 Giờ 15 Phút 38 Giây 2020-10-10 16:47:59
5 84706381xxx 78 Giờ 28 Phút 39 Giây 2020-10-10 12:35:51
6 84934944xxx 50 Giờ 7 Phút 28 Giây 2020-10-13 08:47:10
7 84777410xxx 19 Giờ 34 Phút 20 Giây 2020-10-14 20:19:25
8 84779572xxx 18 Giờ 35 Phút 34 Giây 2020-10-13 12:56:50
9 84774483xxx 16 Giờ 17 Phút 9 Giây 2020-10-12 21:37:51
10 84898177xxx 15 Giờ 34 Phút 1 Giây 2020-10-12 21:37:31
11 84935474xxx 15 Giờ 20 Phút 30 Giây 2020-10-12 21:37:59
12 84935479xxx 15 Giờ 1 Phút 11 Giây 2020-10-12 21:37:32
13 84935006xxx 14 Giờ 25 Phút 17 Giây 2020-10-12 21:37:42
14 84934916xxx 14 Giờ 7 Phút 39 Giây 2020-10-12 21:37:54
15 84899248xxx 14 Giờ 5 Phút 28 Giây 2020-10-12 21:37:22
16 84777591xxx 14 Giờ 4 Phút 3 Giây 2020-10-12 21:38:10
17 84775501xxx 13 Giờ 29 Phút 0 Giây 2020-10-12 21:38:16
18 84775525xxx 12 Giờ 58 Phút 57 Giây 2020-10-14 12:22:08
19 84775503xxx 12 Giờ 18 Phút 8 Giây 2020-10-15 12:22:51
20 84779552xxx 12 Giờ 13 Phút 12 Giây 2020-10-12 21:37:49
21 84908465xxx 12 Giờ 4 Phút 5 Giây 2020-11-06 09:36:41
22 84904138xxx 11 Giờ 34 Phút 32 Giây 2020-11-21 08:04:15
23 84969873xxx 6 Giờ 31 Phút 32 Giây 2020-10-14 11:57:43
24 84775489xxx 4 Giờ 10 Phút 27 Giây 2020-10-15 12:39:06
25 84935470xxx 4 Giờ 5 Phút 16 Giây 2020-10-13 10:39:19