LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 07/08/2020

1 84799051xxx 1 Giờ 59 Phút 1 Giây
2 84774253xxx 1 Giờ 49 Phút 2 Giây
3 84765069xxx 1 Giờ 27 Phút 27 Giây
4 84705900xxx 1 Giờ 20 Phút 55 Giây
5 84778510xxx 1 Giờ 10 Phút 2 Giây
6 84945644xxx 1 Giờ 6 Phút 34 Giây
7 84906233xxx 0 Giờ 57 Phút 42 Giây
8 84706381xxx 0 Giờ 51 Phút 41 Giây
9 84792074xxx 0 Giờ 44 Phút 36 Giây
10 84904138xxx 0 Giờ 38 Phút 11 Giây