LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 15/10/2021

1 84765069xxx 6 Giờ 28 Phút 52 Giây
2 84706381xxx 5 Giờ 0 Phút 13 Giây
3 84792074xxx 1 Giờ 54 Phút 18 Giây
4 84797158xxx 0 Giờ 2 Phút 45 Giây
5 84907221xxx 0 Giờ 0 Phút 29 Giây