LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 27/01/2022

1 84792074xxx 7 Giờ 2 Phút 16 Giây
2 84706381xxx 4 Giờ 3 Phút 34 Giây
3 84765069xxx 2 Giờ 45 Phút 27 Giây
4 84702866xxx 0 Giờ 6 Phút 10 Giây
5 84937658xxx 0 Giờ 1 Phút 8 Giây
6 84896220xxx 0 Giờ 0 Phút 41 Giây