LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 25/09/2020

1 84935238xxx 2 Giờ 29 Phút 27 Giây
2 84775489xxx 1 Giờ 53 Phút 14 Giây
3 84935470xxx 1 Giờ 45 Phút 14 Giây
4 84775558xxx 1 Giờ 36 Phút 55 Giây
5 84934940xxx 1 Giờ 30 Phút 26 Giây
6 84779560xxx 1 Giờ 5 Phút 12 Giây
7 84934944xxx 1 Giờ 2 Phút 17 Giây
8 84935361xxx 0 Giờ 53 Phút 14 Giây
9 84906233xxx 0 Giờ 17 Phút 29 Giây
10 84705497xxx 0 Giờ 14 Phút 21 Giây