LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 26/11/2020

1 84765069xxx 4 Giờ 25 Phút 12 Giây
2 84906233xxx 2 Giờ 39 Phút 6 Giây
3 84705497xxx 1 Giờ 58 Phút 23 Giây
4 84792074xxx 1 Giờ 41 Phút 48 Giây
5 84777410xxx 1 Giờ 1 Phút 56 Giây
6 84706381xxx 0 Giờ 34 Phút 25 Giây
7 84934944xxx 0 Giờ 32 Phút 58 Giây
8 84908465xxx 0 Giờ 24 Phút 15 Giây
9 84775503xxx 0 Giờ 18 Phút 14 Giây
10 84778510xxx 0 Giờ 12 Phút 49 Giây