LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 23/01/2021

1 84792074xxx 4 Giờ 30 Phút 36 Giây
2 84706381xxx 3 Giờ 16 Phút 28 Giây
3 84765069xxx 2 Giờ 39 Phút 50 Giây
4 84936671xxx 1 Giờ 30 Phút 51 Giây
5 84904138xxx 0 Giờ 33 Phút 10 Giây
6 84905418xxx 0 Giờ 30 Phút 37 Giây
7 84905614xxx 0 Giờ 21 Phút 56 Giây
8 84908465xxx 0 Giờ 21 Phút 29 Giây
9 84767951xxx 0 Giờ 8 Phút 11 Giây
10 84774253xxx 0 Giờ 1 Phút 10 Giây