LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 13/11/2019

1 84904740xxx 9 Giờ 10 Phút 33 Giây
2 84705957xxx 1 Giờ 11 Phút 3 Giây
3 84903360xxx 0 Giờ 30 Phút 32 Giây
4 84935673xxx 0 Giờ 24 Phút 17 Giây
5 84898177xxx 0 Giờ 20 Phút 35 Giây
6 84775525xxx 0 Giờ 15 Phút 32 Giây
7 84775503xxx 0 Giờ 12 Phút 26 Giây
8 84935006xxx 0 Giờ 9 Phút 28 Giây
9 84705235xxx 0 Giờ 7 Phút 50 Giây
10 84931910xxx 0 Giờ 4 Phút 33 Giây