LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 24/05/2020

1 84705900xxx 5 Giờ 45 Phút 10 Giây
2 84763488xxx 1 Giờ 27 Phút 40 Giây
3 84765069xxx 1 Giờ 23 Phút 27 Giây
4 84906233xxx 0 Giờ 35 Phút 31 Giây
5 84792074xxx 0 Giờ 33 Phút 27 Giây
6 84934223xxx 0 Giờ 28 Phút 31 Giây
7 84706381xxx 0 Giờ 24 Phút 37 Giây
8 84777477xxx 0 Giờ 21 Phút 4 Giây
9 84904979xxx 0 Giờ 19 Phút 30 Giây
10 84798682xxx 0 Giờ 16 Phút 37 Giây