LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 17/01/2020

1 84774326xxx 4 Giờ 41 Phút 19 Giây
2 84705900xxx 2 Giờ 42 Phút 5 Giây
3 84935361xxx 0 Giờ 31 Phút 23 Giây
4 84765069xxx 0 Giờ 25 Phút 29 Giây
5 84934940xxx 0 Giờ 8 Phút 49 Giây
6 84779572xxx 0 Giờ 8 Phút 38 Giây
7 84935040xxx 0 Giờ 8 Phút 26 Giây
8 84935418xxx 0 Giờ 8 Phút 7 Giây
9 84798027xxx 0 Giờ 7 Phút 20 Giây
10 84779512xxx 0 Giờ 7 Phút 15 Giây