LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 21/04/2021

1 84792074xxx 8 Giờ 35 Phút 49 Giây
2 84775501xxx 3 Giờ 38 Phút 15 Giây
3 84935361xxx 1 Giờ 1 Phút 12 Giây
4 84934940xxx 0 Giờ 39 Phút 14 Giây
5 84934944xxx 0 Giờ 3 Phút 51 Giây